EU - Evropský sociální fond

 

 

 

Evropský sociální fond

 

Mikyho dětská skupina: Evropský sociální fond

Provoz Mikyho sportovní školky je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: Mikyho dětská skupina

  • Číslo a název výzvy: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014788
  • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
  • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
  • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil,
  • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,
  • harmonogram projektu:
  • kapacita zařízení: 12,
  • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost,
  • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.